03 jun 2022 17:01

Energie: berekeningswijze en procedure voor de financiering van de openbaredienstverplichtingen van de transmissienetbeheerder

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de berekeningswijze van de financiering van de openbaredienstverplichtingen van de transmissienetbeheerder met betrekking tot de federale groenestroomcertificaten, de offshore windparken, de strategische reserve en het capaciteitsvergoedingsmechanisme.

De programmawet van 27 december 2021 hervormt de openbaredienstverplichtingen (ODV) die de netbeheerders verplicht om groenestroomcertificaten aan een minimumprijs op te kopen en bij te dragen aan de strategische reserve en het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM).

Tot eind 2021 rekenden de netbeheerders de kost van deze verplichtingen door aan de consument via een toeslag op de energiefactuur. Het bedrag daarvan werd jaarlijks door de minister van Energie, op voorstel van de Commissie voor de Regulering van Elektriciteit en Gas (CREG), vastgelegd.

Nu het mechanisme van de toeslagen heeft plaatsgeruimd voor een mechanisme voor de financiering van de ODV door de algemene uitgavenbegroting, moeten koninklijke besluiten genomen worden die de berekeningswijze vastleggen van de kosten van de ODV's.

Er werden bovendien ook enkele verduidelijkingen aan de procedure aangebracht om het voor de CREG gemakkelijker te maken om de ramingen en saldi van deze ODV op te stellen.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen en de vergoeding van de houders van een offshore domeinconcessie in geval van onbeschikbaarheid van het Modular Offshore Grid

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de berekeningsmethode en de modaliteiten van de controle van de kost van de strategische reserve en het capaciteitsvergoedingsmechanisme