24 apr 2014 18:36

Energie-efficiëntievereisten in het kader van bepaalde overheidsopdrachten

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de energie-efficiëntievereisten in het kader van bepaalde overheidsopdrachten rond de verwerving van producten, diensten en gebouwen.

Het ontwerp beoogt de gedeeltelijke omzetting in Belgisch recht van Europese richtlijn 2012/27/EU van het Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie. Die richtlijn heeft als doel een gemeenschappelijk kader op te stellen van maatregelen voor de bevordering van de energie-efficiëntie binnen de Europese Unie. Dat moet ervoor zorgen dat de doelstelling van de Europese Unie om tegen 2020 20% meer energie-efficiëntie te behalen, wordt bereikt.

Het ontwerp bepaalt de vereisten op het vlak van energie-efficiëntie in het kader van bepaalde overheidsopdrachten voor de verwerving van producten, diensten en gebouwen.