15 jul 2022 19:09

Energie: verlenging van de uitbreiding van de maximumprijzen voor de beschermde residentiële afnemers tot de RVT-categorie

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed met als doel de uitbreiding tot 31 december 2022 van de maximumprijzen voor de beschermde residentiële afnemers te verlengen tot personen die een verhoogde verzekeringstegemoetkoming genieten.

De uitbreiding van de toepassing van het sociaal tarief is in werking getreden op 1 februari 2021. Het koninklijk besluit van 28 januari 2021 voorzag erin dat die uitbreiding beperkt was in de tijd en dat ze bijgevolg tot 31 december 2021 van kracht zou zijn. Deze uitbreiding van het sociaal tarief werd al gewijzigd door de Programmawet van 27 december 2021 tot 1 april 2022, door de wet van 28 februari 2022 houdende diverse bepalingen inzake energie tot 1 juli 2022 en door het koninklijk besluit houdende de verlenging van de uitbreiding van de maximumprijzen voor de beschermde residentiële afnemers tot personen met een recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming tot 1 oktober 2022.

Om financiële steun te verlenen aan huishoudens met een laag inkomen en de energiearmoede te bestrijden, dringt de noodzaak zich op om de toepassing van het sociaal tarief voor de RVT-categorie te verlengen tot 31 december 2022. Deze noodzaak is des te prangender door de historisch hoge niveaus van de energieprijzen op alle groothandelsmarkten.

De financiering van deze verlenging van de toepassing van het sociaal tarief voor de RVT-categorie gebeurt overeenkomstig wat al is bepaald met betrekking tot de initiële uitbreiding als gevolg van het koninklijk besluit van 28 januari 2021.

Het ontwerp van koninklijk besluit betreft een wijziging van twee besluiten om te voorzien in de toekenning van een aanvullend voorschot op de terugbetaling met betrekking tot de levering van elektriciteit en aardgas aan de beschermde residentiele afnemers die onder de RVT-categorie vallen. Het toegekende budget wordt door de CREG proportioneel verdeeld over de leveranciers op basis van het aantal beschermde residentiële afnemers van elke leverancier per 31 december 2021.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan