01 apr 2022 18:07

Energie: verwerking van persoonsgegevens voor de toepassing van de forfaitaire maatregelen inzake het sociaal tarief

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de automatische toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan de beschermde residentiële afnemers met een laag inkomen of in een onzekere situatie.

Het ontwerp van koninklijk besluit strekt ertoe de modaliteiten te bepalen voor de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de toepassing van de forfaitaire maatregelen inzake het sociaal tarief, namelijk de winterkorting en de eenmalige forfaitaire uitfaseringsvermindering, en de toepassing van de maximumprijzen voor de levering van warmte.

Het ontwerp wordt voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en zal vervolgens ter advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende de automatische toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan de beschermde residentiële afnemers met een laag inkomen of in een onzekere situatie