01 okt 2021 15:40

Energie: waarde van de verloren belasting

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit betreffende de betrouwbaarheidsnorm en de waarde van de verloren belasting en de kosten voor een nieuwe toegang.

In het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme moet er overeenkomstig Europese Verordening 2019/943 betreffende de interne markt voor elektriciteit gebruikgemaakt worden van een betrouwbaarheidsnorm om op transparante wijze aan te geven wat het vereiste niveau van voorzieningszekerheid is.

De verordening bepaalt ook dat de betrouwbaarheidsnorm moet worden berekend met gebruikmaking van ten minste de waarde van de verloren belasting en de kosten voor een nieuwe toegang. De enkele raming van de verloren belasting werd goedgekeurd op 17.340 euro/MWh door het koninklijk besluit van 31 augustus 2021. In het licht van het advies van de AD Energie van 10 september 2021 lijkt een wijziging van de waarde van de verloren belasting gepast.

De voorgestelde wijziging beoogt de resultaten van de ‘willingness-to-pay’-methode zoals gebruikt door de CREG in de triangulatie in aanmerking te nemen in combinatie met het resultaat van de productiefunctie.  Deze wijziging in de berekening van de waarde van de verloren belasting leidt tot een enkele raming van de verloren belasting van 16.033 €/MWh. De resulterende betrouwbaarheidsnorm wijzigt hierdoor niet en blijft drie uur.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2021 tot vaststelling van de betrouwbaarheidsnorm en tot goedkeuring van de waarde van de verloren belasting en de kosten voor de nieuwe toegang