19 nov 2004 16:00

Energiebesparing in openbare gebouwen

Op voorstel van de heer Bruno Tobback, Minister van Leefmilieu, en mevrouw Els Van Weert, Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed ter oprichting en financiering van BELESCO (Belgian Energy Service Company).

Op voorstel van de heer Bruno Tobback, Minister van Leefmilieu, en mevrouw Els Van Weert, Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed ter oprichting en financiering van BELESCO (Belgian Energy Service Company).

BELESCO is een naamloze vennootschap van publiek recht die energiebesparingen binnen de Belgische economie moet bevorderen en realiseren. De instelling zal werken volgens het systeem van de derde investeerder en richt zich in eerste instantie op de energiebesparing binnen overheidsgebouwen. Wil België de Kyoto-norm halen, dan is ook de constructie van energiezuinige gebouwen essentieel. De grootste hindernis om over te gaan tot energiebesparende ingrepen in gebouwen is echter het hoge prijskaartje. Voor bedrijven of overheidsinstellingen is het vaak moeilijk om hiervoor budgetten vrij te maken. BELESCO biedt hier, in haar rol als derde investeerder, een uitweg. BELESCO verwezenlijkt projecten die op gebied van eco-efficiëntie een economische en ecologische vooruitgang verzekeren door middel van behoud, recuperatie en rationeel gebruik van energie. BELESCO financiert, na een energie-audit, de energiebesparende veranderingen die worden aangebracht aan het gebouw van de klant of onderneming. De kosten van die investering worden aan BELESCO terugbetaald via de vermindering op de energiefactuur. De terugbetaling hangt met andere woorden af van de energiebesparingen en eindigt wanneer alle kosten vergoed zijn aan de derde investeerder. Van dat ogenblik af strijkt de klant alle energiebesparingen zelf op. De Minister stelt hiervoor een startkapitaal van 1,5 miljoen euro uit het Kyotofonds ter beschikking. Dit bedrag biedt BELESCO voldoende garantie om via de banken de som van 5 miljoen privé-kapitaal aan te trekken. In een eerste fase zal BELESCO investeren in energiebesparende maatregelen in openbare gebouwen. In een latere fase kan dit systeem ook aangewend worden om andere gebouwen energiezuinig te maken. In openbare gebouwen zijn nog heel wat energiebesparingen mogelijk. Goede isolatie en beglazing bijvoorbeeld maken kantoorgebouwen al heel wat energiezuiniger. Bovendien dringt men daarmee ook de CO2 uitstoot terug en dat brengt de verwezenlijking van de Kyotodoelstellingen dichterbij. De oprichting van BELESCO getuigt van een innoverende kijk op duurzame ontwikkeling. Ze integreert de drie pijlers waarop een adequaat duurzaam ontwikkelingsbeleid zich baseert. - In eerste instantie geldt natuurlijk de ecologische pijler: energiebesparing betekent een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en brengt ons een stapje dichter bij de Kyoto-norm. - Ten tweede heeft dit systeem ook een economisch voordeel: de energiefactuur van de overheid daalt aanzienlijk en de economie is minder afhankelijk van de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen. - Ten derde biedt dit initiatief een sociaal voordeel: de uitvoering van energiebesparende maatregelen geeft een nieuwe impuls aan de bouwsector en creëert op deze manier honderden nieuwe banen. BELESCO wordt opgericht als gespecialiseerde dochteronderneming van de Federale Investeerdersmaatschappij.