05 mei 2006 17:00

Energiebesparingsfonds

Goedkeuring van het beheerscontract van het energiebesparingsfonds

Goedkeuring van het beheerscontract van het energiebesparingsfonds

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het beheerscontract van het fonds ter reductie van de globale energiekost vastlegt. Het ontwerp is een voorstel van mevrouw Els Van Weert, Staatssecretaris voor Duurzame ontwikkeling en Sociale Economie. De Fonds ter reductie van de globale energiekost werd op 10 maart opgericht, na een beslissing van de ministerraad op 14 oktober 2005. Het energiebesparingsfonds heeft als doel om goedkope leningen toe te kennen voor structurele maatregelen die de besparing van energie in woningen bevorderen. Het voorziet ook financiële, juridische en technische trajectbegeleiding voor de doelgroep van meest kansarmen. Het beheerscontract legt de verbintenissen tussen de Belgische staat en het Fonds voor één jaar vast, met een mogelijke stilzwijgende verlenging van een jaar. De maximale geldigheidsduur is vijf jaar. Na twee jaar en half moet een tussentijdse evaluatie gebeuren. Bij de uitvoering van zijn opdracht zal het Fonds een beperkte centrale werking hebben en met lokale entiteiten samenwerken. Die zullen worden erkend door het Fonds en met hem een samenwerkingsakkoord sluiten. De erkenning wordt toegekend op voorwaarde dat de lokale eenheid aan een minimum aantal voorwaarden voldoet. Ze moet rechtspersoonlijkheid hebben, over voldoende expertise beschikken, erkend zijn als kredietverlener, de sociale begeleiding van de personen uit de doelgroep garanderen en werken volgens het principe van derde investeerder. Het fonds leent de nodige middelen aan de lokale eenheid die ze gebruikt of ter beschikking stelt om energiebesparingen te verwezenlijken in privé woningen. Het maximum bedrag per te renoveren woning dat de lokale eenheid kan lenen is 10.000 euro. Voor elk bedrag dat hoger is moet het Fonds zijn toelating geven.