07 jun 2020 10:52

Energietransitiefonds: toekenning van steun aan de geselecteerde projecten na de oproep tot voorstellen van oktober 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem de ontwerpen van koninklijk besluit goed die steun toekennen aan de geselecteerde projecten na de oproep tot voorstellen omtrent het gebruik van de ontvangsten uit het Energietransitiefonds.

Volgens het koninklijk besluit van 9 mei 2017 dat de gebruiksvoorwaarden van het Energietransitiefonds vaststelt, kunnen de gelden van dit fonds worden toegekend bij koninklijk besluit op voorstel van de algemene directie Energie na de organisatie van een oproep tot indiening van projectvoorstellen. De algemene directie Energie verrichtte een oproep tot indiening van projectvoorstellen in oktober 2019. Er werden 42 projectvoorstellen ontvangen binnen de vooropgestelde deadline, waaronder 16 die voldeden aan de selectie- of deelnemingscriteria. 15 van de 16 ontvankelijke projecten behaalden minstens 50% van de quotering op de globale evaluatie van de toekenningscriteria.

De ministerraad gaat bijgevolg akkoord met de toekenning van de subsidie aan 15 projecten en voor de aanrekening hiervan ter waarde van bijna 23 miljoen euro op de uitgavenkredieten van het begrotingsfonds ‘Energietransitiefonds’ van de algemene uitgavenbegroting 2020 van de FOD Economie.