24 jun 2021 18:16

Energietransitiefonds: toekenning van subsidies aan 14 projecten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten 14 ontwerpen van koninklijk besluit goed tot toekenning van financiële steun aan 14 projecten in het kader van het Energietransitiefonds. 

Volgens het koninklijk besluit tot vaststelling van de gebruiksvoorwaarden van het Energietransitiefonds, kunnen de gelden van dit fonds worden toegekend aan projectvoorstellen in het kader van het fonds. 

Na de oproep tot indiening van projectvoorstellen in november 2020, verleent de ministerraad haar akkoord voor de toekenning van subsidies aan 14 projectvoorstellen. De subsidieverlening aan deze projecten zou een besteding impliceren van 24.357.268,31 euro van het totaal in 2021 beschikbare budget voor subsidies van 24.750.000 euro.

De ministerraad gaat bovendien akkoord om in 2022, in het kader van de projectoproep die uiterlijk op 15 november 2021 georganiseerd wordt, een beschikbaar en te besteden budget van 25 miljoen euro te voorzien.

De 14 ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning. 

Veertien ontwerpen van koninklijk besluit tot toekenning van steun aan het geselecteerde project, en toegekend ingevolge de oproep tot voorstellen van 13 november 2020, overeenkomstig artikel 3, § 6, van het koninklijk besluit van 9 mei 2017 tot vaststelling van de gebruiksvoorwaarden van het Energietransitiefonds