09 nov 2018 18:25

Erfpachtovereenkomst met het Europees Parlement voor de woning van schilder Antoine Wiertz

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met het sluiten van een erfpachtovereenkomst met het Europees Parlement voor de woning van schilder Antoine Wiertz en keurt hierover een ontwerp van koninklijk besluit goed.

De artiestenwoning, gelegen te Vautierstraat 62 in Elsene, is aan een dringende renovatie toe. De woning wordt momenteel voornamelijk door het Wiertzmuseum als stockageruimte gebruikt. In ruil voor de erfpacht zal het Europees Parlement alle renovatiekosten voor de woning op zich nemen. De werken in het eigenlijke museum, dat eveneens aan een renovatie toe is, zullen door de Regie der Gebouwen uitgevoerd worden. De in erfpacht gegeven woning zal na renovatie gebruikt worden voor kleinschalige socioculturele doeleinden, niet uitsluitend voor het Europees Parlement, maar evengoed toegankelijk voor burgers.

De erfpachtovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 50 jaar, met mogelijkheid om de erfpacht vier keer met 12 jaar te verlengen. Ze heeft geen impact op de werking van het museum.

Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de Federale Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan het Europees Parlement door het sluiten van een erfpacht