19 dec 2020 06:48

Erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties van EU-bemestingsproducten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties van EU-bemestingsproducten en tot wijziging van verschillende bepalingen inzake retributie en toelatingsprocedure.

Overeenkomstig verordening (EU) 2019/1009 tot vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van EU-bemestingsproducten, stelt het ontwerp van koninklijk besluit de nodige procedure in zodat België de beoordelingsinstanties aanmeldt bij de Europese Commissie. Deze instanties zullen de conformiteit van bemestingsproducten met de verordening beoordelen.

Het ontwerp is ook bedoeld om een retributie te vragen voor de aanmeldingsprocedure, door de aanpassing van het koninklijk besluit van 13 november 2011.

Tegelijkertijd wordt het koninklijk besluit van 28 januari 2013 aangepast inzake:

  • de rechtszekerheid van het principe van wederzijdse erkenning van (bemestings)producten uit andere lidstaten
  • de aanpassing van de delegatie van de ondertekening van de aktes opgesteld door de cel Meststoffen van de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen & Meststoffen
  • de rechtszekerheid van het document dat de grens tussen bemestingsproducten en gewasbeschermingsmiddelen afbakent
  • het creëren van de mogelijkheid om de bijlagen aan te passen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.