11 okt 2019 15:31

Erkenning van en toekenning van sociale rechten aan de mantelzorger

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat zorgt voor de erkenning van en de toekenning van sociale rechten aan de mantelzorger.

Het ontwerp voert de wet van 12 mei 2014 uit. Het zorgt enerzijds voor een eenvoudige erkenning voor de mantelzorgers en anderzijds voor een specifieke erkenning op basis waarvan sociale rechten kunnen worden toegekend.

De ziekenfondsen werden aangeduid als de uitvoerder van de erkenning. Dat wil zeggen dat zij de twee types van erkenning uitreiken op basis van een aanvraag. Zij controleren eveneens de voorwaarden waaraan de gerechtigden moeten voldoen om deze erkenning te krijgen. Enkel op basis van deze erkenning kan de werknemer een verlofaanvraag indienen bij de werkgever.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 12 mei 2014 betreffende de erkenning van de mantelzorger en de toekenning van sociale rechten aan de mantelzorger