23 mrt 2024 12:54

Erkenning verloven voor toekenning en berekening pensioenen van deelstatelijke ambtenaren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Karine Lalieux een ontwerp van koninklijk besluit goed dat bepaalde onbetaalde verloven van deelstatelijke ambtenaren in aanmerking neemt voor de berekening van het pensioen, en neemt in die context ook kennis van een tweede ontwerp van koninklijk besluit.

Onbetaalde verloven van deelstatelijke ambtenaren komen in principe niet in aanmerking voor het toekennen en berekenen van ambtenarenpensioenen, tenzij zij via een koninklijk besluit expliciet worden toegevoegd aan de lijst van de Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Zo kan de federale regering vermijden dat de deelstaten eenzijdig de federale pensioenlast verzwaren vanuit hun niveau.

Het eerste ontwerp heeft tot doel om een lijst van individuele verloven te laten erkennen voor de toekenning en berekening van het ambtenarenpensioen. Het gaat om bepaalde nieuwe, in hoofdzaak onbetaalde verloven vanuit het deelstaatniveau, alsook om bestaande verloven waarvan de wettelijke basis en/of bepaalde modaliteiten zijn gewijzigd.

Het tweede ontwerp heeft tot doel het huidige reglement betreffende de pensioenregeling voor werknemers aan te passen om rekening te houden met de periodes van afwezigheid wegens zorgkrediet opgenomen door de contractuele personeelsleden van het Secretariaat Generaal van het Vlaams Parlement en van bepaalde instellingen verbonden aan het Vlaams Parlement.

Het eerste ontwerp van koninklijk besluit wordt voorgelegd voor syndicale onderhandelingen, en ter advies aan de Raad van State.