09 jun 2006 12:25

Ervaringsfonds

Toelagen voor initiatieven die oudere werknemers langer op de arbeidsmarkt houden

Toelagen voor initiatieven die oudere werknemers langer op de arbeidsmarkt houden

De ministerraad keurde in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed tot bevordering van de tewerkstellingsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers in het kader van het ervaringsfonds. Het ontwerp is een voorstel van de heer Peter Vanvelthoven, Minister van Werk. Het houdt rekening met de aanbevelingen van de Nationale Arbeidsraad en is aangepast aan het advies van de Raad van State. Het Ervaringsfonds is een initiatief van de Belgische federale overheid om oudere werknemers langer op de arbeidsmarkt te houden. Het werd opgericht met de wet van 5 september 2001. Het ontwerp wijzigt het begrip 'oudere werknemer'. Het verlaagt de leeftijd waarop men van oudere werknemer spreekt van 55 tot 45 jaar. Daarnaast voorziet het ontwerp dat het Ervaringsfonds individuele werkgevers -de uiteindelijke doelgroep - toelagen kan geven voor hun concrete projecten die de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsorganisatie verbeteren en wijzigen. Ze kunnen ook toelagen krijgen voor het gebruik van meet- en diagnoseinstrumetnen. Die moeten peilen naar de werkbaarheid van de oudere werknemer peilen en de factoren uit de werkomgeving die kunnen worden verbeterd detecteren. Naast de individuele werkgevers komen ook de sectoren, onder de vorm van Fondsen voor bestaanszekerheid, de paritaire vormingscentra, onder de vorm van vzw's in aanmerking voor toelage op het vlak van sensibiliserings- en promotie-acties. De sectoren kunnen een toelage indienen om de hierboven genoemde meetinstrumenten te ontwikkelen of om ze toepasbaar op specifieke sectoren te maken. De paritaire organisaties en sectoren komen in aanmerking voor toelagen wanneer ze maatregelen nemen die de overgang van een systeem van nachtarbeid in ploegen naar een systeem van dagarbeid vergemakkelijken. Er is ook een nieuwe manier van werken geïntroduceerd. De individuele werkgevers kunnen een aanvraag met een elektronisch formulier indienen, maar de sectoren en de overkoepelende organisaties kunnen via een samenwerkingsprotocol werken.