04 dec 2021 09:20

Essentiële diensten voor het vervoer over wateren toegankelijk voor zeeschepen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed voor de aanbieders van essentiële diensten voor de sector vervoer wat betreft het vervoer over wateren toegankelijk voor zeeschepen.

Het ontwerp geeft uitvoering aan de wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid. Het ontwerp is enkel van toepassing op de sector vervoer wat betreft het vervoer over wateren toegankelijk voor zeeschepen. Op vraag van de sector wordt de technische norm CIS Controls van de Amerikaanse organisatie Center for Internet Security equivalent gemaakt met de vereisten van bijlage A van de norm ISO/IEC 27001. Daarnaast moeten ze nog de bijkomende vereisten implementeren die verband houden met systeem voor het beheer van de informatieveiligheid, zoals voorzien in de norm ISO/IEC 27001.

Er wordt bepaald dat een instelling voor de conformiteitsbeoordeling moet voldoen aan de norm ISO/IEC 17021-1 en moet worden erkend door de minister.

De externe auditoren en de instelling waarvan ze deel van uitmaken, moeten een veiligheidsmachtiging “geheim” hebben, overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.