20 okt 2004 18:10

Europa keurt Belgisch toewijzingsplan emissierechten goed

Minister van Leefmilieu Bruno Tobback is opgetogen dat het Belgisch Nationaal Toewijzingsplan door de Europese Commissie werd goedgekeurd. "Nu deze delicate evenwichtsoefening is afgerond, staat ons land opnieuw een stap verder in de uitvoering van het Kyotoprotocol."

Minister van Leefmilieu Bruno Tobback is opgetogen dat het Belgisch Nationaal Toewijzingsplan door de Europese Commissie werd goedgekeurd. "Nu deze delicate evenwichtsoefening is afgerond, staat ons land opnieuw een stap verder in de uitvoering van het Kyotoprotocol."

Industrieën met een hoge uitstoot van het belangrijkste broeikasgas, koolstofdioxide (CO2), komen in het systeem van emissiehandel terecht. De bedrijven krijgen volgens hun uitstoot een hoeveelheid emissierechten aangeduid door hun Gewestelijke overheid. Jaarlijks moeten de bedrijven dan aantonen dat ze voldoende emissierechten hebben om hun CO2-uitstoot te kunnen verantwoorden. Dit systeem vertegenwoordigt ongeveer 40 procent van de CO2 emissies van België. De gewesten bepalen hoeveel emissierechten elke installatie die CO2 uitstoot, initieel krijgt. Deze toewijzing (allocatie) resulteerde in een Nationaal Toewijzingsplan voor emissierechten (National Allocation Plan of NAP), dat op 23 juni 2004 aan de Europese Commissie werd voorgelegd. Op vraag van de Commissie gaf de federale overheid de afgelopen weken nog enkele bijkomende verduidelijkingen over het federaal gedeelte van het plan. Zo werden de allocatiecijfers voor de noodgeneratoren van de nucleaire sector ingevuld. Ook de gewesten brachten in hun deel van het toewijzingsplan nog enkele wijzigingen aan. De Commissie is nu tevreden met deze uitleg en aanpassingen en keurt het Belgisch Plan in zijn geheel zonder bijkomende voorwaarden goed. "Dankzij de goedkeuring van de commissie kunnen Belgische bedrijven volwaardig deelnemen aan de Europese emissiemarkt vanaf januari 2005", zegt minister Tobback. De federale administratie werkt momenteel met man en macht aan de installatie van het on-line register voor de handel in emissierechten. Het systeem vormt de elektronische ruggengraat van het emissiehandelssysteem. "De werkzaamheden verlopen vlot en België is één van de acht koplopers onder de 25 lidstaten die in de loop van november het systeem zullen testen. Over dit register houden wij op 16 november trouwens een uitgebreide studiedag voor alle betrokken actoren." Verder hebben de gewestelijke en federale overheden samen principieel beslist dat de Nationale Klimaatcommissie de rol zal spelen van 'Focal Point' en 'Designated National Authority', om te zorgen voor een correct administratief verloop van de aankoop van Emissierechten via respectievelijk 'Joint Implementation' en 'Clean Development Mechanism' projecten. Het nationale allocatieplan en alle info over het systeem van emissiehandel vindt u op de website: www.klimaat.be.