10 jul 2014 13:45

Europa laat het gebruik van basisstoffen toe voor gewasbescherming

Dankzij een nieuwe Europese goedkeuringsprocedure zullen bepaalde producten die niet als gewasbeschermingsmiddel op de markt worden gebracht toch voor de bescherming van gewassen mogen worden gebruikt. Deze zogenaamde “basisstoffen” staan op een positieve lijst met hun specifieke dosering en toepassingen. Twee basisstoffen zijn intussen goedgekeurd: heermoes en chitosan hydrochloride.

Basisstoffen zijn producten die voor andere doeleinden worden verkocht (als voedingsmiddel, schoonmaakmiddel, …), maar toch voor de bescherming van gewassen kunnen dienen. De meeste basisstoffen zijn echter nooit als gewasbeschermingsmiddel toegelaten omdat de fabrikanten de hoge registratiekosten wilden vermijden en omdat er toch al sprake was van een wijdverspreid gebruik.

Nochtans betekent het gebruik van een basisstof als gewasbeschermingsmiddel dat dit product in het leefmilieu en de voedselketen kan terechtkomen. De gebruiker kan ook in grotere mate worden blootgesteld en dus gezondheidsrisico’s lopen. Een correcte toepassing van basisstoffen als gewasbeschermingsmiddel is dus een noodzaak.

De Europese Unie heeft daarom een eenvoudigere procedure voor de goedkeuring van basisstoffen als gewasbeschermingsmiddel in het leven geroepen. De toegelaten producten worden opgenomen in een positieve lijst en mogen volgens bepaalde voorwaarden voor de bescherming van een gewas worden gebruikt. Ze moeten hiervoor dus niet specifiek als gewasbeschermingsmiddel worden toegelaten.

De evaluatie van de basisstoffen is op dit ogenblik in volle gang. Twee basisstoffen zijn intussen opgenomen in de positieve lijst: heermoes en chitosan hydrochloride. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu benadrukt dat alle andere basisstoffen op de markt (nog) niet voor de bescherming van gewassen mogen worden gebruikt.

De bedoeling van de evaluatie is net om de mogelijk schadelijke effecten op het leefmilieu, de consument en de gebruiker na te gaan. Op basis hiervan wordt het gebruik eventueel toegelaten, en ook de dosering en de toepassing bepaald. Zelfs natuurlijke basisstoffen kunnen gevaar inhouden als ze verkeerd worden gebruikt.

Goedgekeurde werkzame stoffen voor gewasbeschermingsmiddelen, zoals ijzersulfaat en zwavel, vallen niet onder de regelgeving voor basisstoffen. Zij mogen enkel als gewasbeschermingsmiddel worden verhandeld. Het is dus ook niet toegelaten om verpakkingen van ijzersulfaat en zwavel zonder toelatingsnummer te verhandelen of te gebruiken als gewasbeschermingsmiddel.

De lijst van toegelaten basisstoffen is beschikbaar op www.fytoweb.be > info voor de gebruiker > basisstoffen

Contact: Maarten Trybou: 0473/65 04 85