02 sep 2005 17:00

Europees defensieagentschap

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat instemt met het Aanvullend protocol tussen het Koninkrijk België en het Europees Defensieagentschap (*). Het voorontwerp is een voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken.

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat instemt met het Aanvullend protocol tussen het Koninkrijk België en het Europees Defensieagentschap (*). Het voorontwerp is een voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken.

Het Europees Defensieagentschap (**) heeft als opdracht de Raad en de lidstaten te steunen bij hun inspanningen de defensievermogens van de Europese Unie op het gebied van crisisbeheersing te ontwikkelen en het Europees veiligheids- en defensiebeleid in zijn huidige en toekomstige vorm te ondersteunen. De taken van het agentschap zijn: - defensievermogens op het gebied van crisisbeheersing ontwikkelen, - de Europese samenwerking op het stuk van bewapening bevorderen en ontwikkelen, - de Europese technologische en industriële defensiebasis (DTIB) versterken en een internationaal concurrerende Europese markt voor defensie-uitrusting uitbouwen, - de doeltreffendheid van het Europees onderzoek en Europese technologie (O&T) op defensiegebied verbeteren. Het Agentschap treedt op onder het gezag en het politiek toezicht van de Europese Raad en staat open voor deelname van alle lidstaten van de Europese Unie die door het Gemeenschappelijk optreden worden gebonden. Zijn zetel is gevestigd in Brussel. De voorrechten en immuniteiten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken van het Agentschap, de directeur en het personeel, werden vastgesteld in een Besluit van de vertegenwoordigers van de Lidstaten, over de voorrechten en de immuniteiten die aan het Europees Defensieagentschap en zijn personeel worden verleend (***). Dat Besluit treedt pas in werking nadat het door tien Lidstaten werd geratificeerd, waaronder het gastland van de zetel van het Agentschap. Dankzij het Aanvullend protocol zal het Agentschap, dat sinds einde 2004 operationeel is, reeds in België van de in het Besluit van 10 november 2004 opgenomen voorrechten en immuniteiten kunnen genieten nog vóór genoemd Besluit zelf op het internationale vlak in werking zal zijn getreden. Daarnaast wordt aan de personeelsleden van het Agentschap een bijkomende fiscale vrijstelling toegekend, zodat zij, op het vlak van de voorrechten en immuniteiten, dezelfde faciliteiten kunnen genieten als de ambtenaren van de Europese Instellingen. (*) ondertekend te Brussel op 22 juni 2005. (**) opgericht door het Gemeenschappelijk optreden 2004/551/GBVB van de Raad van 12 juli 2004. (***) ondertekend te Brussel op 10 november 2004.