21 dec 2006 16:00

Europees Sociaal Fonds

Overdracht van het beheer van het Europees Sociaal Fonds naar de minister van Maatschappelijke Integratie

Overdracht van het beheer van het Europees Sociaal Fonds naar de minister van Maatschappelijke Integratie

Minister van Werk Peter Vanvelthoven legde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor over de overdracht van de personeelsleden van de cel Europees Sociaal Fonds van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg naar POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie. De overdracht is het resultaat van de onderhandelingen die de verschillende deelgebieden in het kader van de nieuwe programmatie 2007-2013 van het Europees Sociaal Fonds voerden over de verdeling van de Europese middelen. Het deel dat aan de federale staat was toegekend werd voor 2007-2013 teruggebracht tot 40 miljoen euro: 34 miljoen voor Maatschappelijke Integratie en 6 miljoen voor Werk. Gezien de kleinere enveloppe voor de minister van Werk besliste de ministerraad om het beheer van het federale ESF op 1 januari 2007 over te hevelen naar de minister van Maatschappelijke Integratie. Door die reorganisatie moet het organieke ESF-fonds van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg worden overgedragen naar POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie.