06 feb 2013 16:59

Europese administratieve samenwerking op fiscaal vlak

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Steven Vanackere een voorontwerp van wet goed dat de Europese richtlijn 2011/16/EU over de administratieve samenwerking op fiscaal vlak in Belgisch recht omzet.

De richtlijn stelt een juridische basis in die de administratieve samenwerking op fiscaal vlak zal verbeteren. De werking van de interne markt wordt gevrijwaard door de neutralisering van negatieve effecten van schadelijke fiscale praktijken. Door deze aanpak zal de administratieve fiscale samenwerking afgestemd zijn op die van de btw en de accijnsrechten. Concreet gezien wordt de toepassing van de Europese aministratieve samenwerking uitgebreid tot alle soorten van taks, behalve de btw, douanerechten en gemeenschappelijke accijnzen. De richtlijn voert drie soorten van informatie-uitwisseling in:

  • op voorafgaande vraag van de eisende overheid: deze vraag kan een administratief onderzoek tot gevolg hebben
  • automatisch: de systematische communicatie van vooraf bepaalde informatie tussen twee landen
  • spontaan: wanneer een lidstaat dit opportuun acht.

De richtlijn schrijft ook voor dat ambtenaren van de vragende lidstaat aanwezig zijn in de lokalen van de administratie van andere lidstaten. Ze kunnen ook deelnemen aan administratieve procedures van de vragende lidstaat. Simultane controles van een of twee personen kunnen plaatsvinden op verschillende grondgebieden. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

voorontwerp van wet houdende omzetting van richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van richtlijn 77/799/EEG