11 mrt 2016 13:00

Europese informatierapportering over de klimaatverandering

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet goed dat de Europese reglementering uitvoert over de rapportering van informatie over de klimaatverandering.

Conform de Europese reglementering geeft het voorontwerp van wet de Koning de mogelijkheid om de federale overheidsdienst aan te wijzen die belast is met de Europese verplichting tot rapportering, monitoring en evaluatie van de federale acties over de strijd tegen klimaatverandering.

Wat de bescherming van de stratosferische ozonlaag betreft, legt het protocol van Montreal de verplichting op om gegevens te rapporteren over de handel van stoffen die de ozonlaag afbreken. Voor de gefluoreerde broeikasgassen legt de verordening EU 517/2014 de verplichting op om te rapporteren over de productie, de invoer, de uitvoer, het gebruik van grondstof, de recuperatie, de regeneratie en de vernietiging van de stoffen. Ten slotte eist de verordening EU 525/2013 van de lidstaten een rapportering, een monitoring en een impactevaluatie van de beleidsinitiatieven, maatregelen en acties over de strijd tegen klimaatverandering.

Het voorontwerp van wet heeft dus als doel om een wettelijk kader in te voeren voor het uitwerken van een systeem waarmee de acties over de strijd tegen de klimaatverandering geanalyseerd worden.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Voorontwerp van wet inzake de wijze van toepassing van verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de raad van 16 april 2014 betreffende gelfuoreerde broeikasgassen, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 842/2006 en verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie, op nationaal niveau en op het niveau van de Unie, met betrekking tot klimaatverandering, en tot intrekking van beschikking nr. 280/2004/EG