03 feb 2011 12:58

Europese kritieke infrastructuren

Beveiliging en bescherming van de Europese en nationale kritieke infrastructuren - tweede lezing

Beveiliging en bescherming van de Europese en nationale kritieke infrastructuren - tweede lezing

De ministerraad heeft in tweede lezing een voorontwerp van wet goedgekeurd waardoor een beveiligings- en beschermingsmechanisme wordt ingesteld voor de Europese en nationale kritieke infrastructuren en voor andere punten van federaal en lokaal belang. Het ontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Het ontwerp zet richtlijn 2008/114/EG (*) inzake de identificatie van Europese kritieke infrastructuren, de aanmerking van infrastructuren als Europese kritieke infrastructuren en de beoordeling van de noodzaak de bescherming van dergelijke infrastructuren te verbeteren gedeeltelijk om in Belgisch recht. Het ontwerp streeft ook naar een geharmoniseerde benadering om een optimale beveiliging en bescherming van deze verschillende punten te verzekeren.  

Het ontwerp beoogt dus eveneens:

  • de beveiliging en de bescherming van kritieke infrastructuren uit te breiden tot de nationale infrastructuren voor de sectoren energie, vervoer, financiën en openbare elektronische communicatie
  • de andere punten van federaal belang en de punten van lokaal belang te beschermen.

Een kritieke infrastructuur is een installatie, een systeem of een deel ervan, van federaal belang, die essentieel is voor het behoud van de vitale maatschappelijke functies, de gezondheid, de veiligheid, de beveiliging, de economische welvaart of het maatschappelijk welzijn. De verstoring van hun werking of hun vernietiging zou een aanzienlijke weerslag kunnen hebben, doordat de functies ontregeld raken.

Het gaat er dus om te waken over het behoud van functies zoals de vitale productie en transport van energie, de vitale knooppunten van het vervoer, de onontbeerlijke schakels in het elektronische betalingsverkeer of nog de vitale verbindingen van de elektronische communicatie.

(*) van de Raad van 8 december 2008.