04 mrt 2005 16:00

Europese politiedienst

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, ook ondertekend door mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, en de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, houdende instemming met het protocol opgesteld op basis (*) van de overeenkomst tot oprichting van een Europese politiedienst (Europol-overeenkomst), tot wijziging van de genoemde overeenkomst (**).

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, ook ondertekend door mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, en de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, houdende instemming met het protocol opgesteld op basis (*) van de overeenkomst tot oprichting van een Europese politiedienst (Europol-overeenkomst), tot wijziging van de genoemde overeenkomst (**).

Het Protocol wijzigt voor de derde maal de overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-overeenkomst). Ze is de meest omvangrijke wijziging van de drie en moet gezien worden als een soort sluitstuk van de opeenvolgende wijzigingen. De doelstelling van het huidige protocol is een beter functionerend en operationeler Europol te verwezenlijken. Het is de bedoeling om Europol de nodige bijstand en mogelijkheden te bieden om effectief de spil van de Europese politiesamenwerking te kunnen worden. Ook worden de nodige wijzigingen aangebracht om zo de operationele steunfunctie van Europol ten behoeve van de nationale politiediensten te versterken. Ten slotte wordt er ook naar gestreefd Europol de middelen aan te reiken om zijn bijstandrol in de samenwerking tussen de autoriteiten van de lidstaten bij onderzoeken inzake grensoverschrijdende criminaliteit te vervullen, door de criminaliteitspreventie, de -analyse en het -onderzoek in de gehele Europese Unie te ondersteunen. Naar aanleiding van de aanslagen in Madrid op 11 maart 2004 heeft de Europese Raad van 25 maart 2004 aan de lidstaten gevraagd dit protocol, naast andere maatregelen, uiterlijk in december 2004 te bekrachtigen. De bekrachtiging van het Protocol dat de rol van Europol bij de bestrijding van de grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit versterkt, betekent dat België blijk geeft van zijn bijzondere aandacht voor de oprichting van een ware Europese strafrechtsruimte. (*) van artikel 43, lid 1. (**) gedaan te Brussel op 27 november 2003.