05 dec 2003 16:00

Europese Raad

De Ministerraad heeft het Belgisch standpunt voorbereid met het oog op de Europese Raad van 12 en 13 december 2003, te Brussel.

De Ministerraad heeft het Belgisch standpunt voorbereid met het oog op de Europese Raad van 12 en 13 december 2003, te Brussel.

Wat de overnameovereenkomsten betreft, steunt België de Europese Commissie en is het voorstander van de opstelling van een rapport, waarin onder meer de prioriteiten van een gemeenschappelijk beleid terzake nader worden bepaald. Wat het asiel betreft, betreurt België het feit dat het programma van Tampere op dit punt niet werd nageleefd en wenst het dat de twee ontwerprichtlijnen over de toekenning en de intrekking van het vluchtelingenstatuut en over de minimumnormen inzake de bepaling van het vluchtelingenstatuut onder het Italiaans voorzitterschap zouden verwezenlijkt worden. België verheugt zich tevens over het feit dat een akkoord werd bereikt over de elementen van het voorstel in verband met de oprichting van het Europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de grenzen. In verband met de uitbreiding wil België de nadruk leggen op het belang van het monitoringproces, dat moet nagaan of de toetredende landen daadwerkelijk de aangegane verbintenissen naleven. België is bovendien voorstander van een toetreding van Bulgarije en Roemenië binnen de voorziene termijn, voor zover beide landen hun voorbereiding op het terrein verder zetten en in staat zijn hun verbintenissen na te komen. Ook is het voorstander van de toetreding van een verenigd Cyprus.