05 dec 2003 16:00

Ministerraad van 5 december 2003

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 5 december 2003, Wetstraat 16, om 11.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 5 december 2003, Wetstraat 16, om 11.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Eerste Minister heeft aangekondigd dat hij een brief had geschreven aan de Voorzitter van de Raad van de Europese Unie over de eindfase van de Intergouvernementele Conferentie (IGC). Hij bepaalt daarin dat voor België een "clause de rendez-vous" onaanvaardbaar zal zijn (ook een niet-beslissing) voor de kwestie van de samenstelling van de Europese Commissie en van de berekening van de gekwalificeerde meerderheid. Guy Verhofstadt onderstreept dat beslissingen nu dienen genomen te worden, desnoods met gespreide invoegetreding. België wenst, wat betreft het stemsysteem binnen de Raad, vooruitgang tegenover Nice. Ze blijft innig gehecht aan de tekst die goedgekeurd werd door de Conventie, ook wat betreft de volledige budgettaire implicatie van het Europees Parlement. Guy Verhofstadt hoopt dat de stichtende landen deze these eveneens zullen aankleven. (bericht 41) De Eerste Minister heeft ook de interventie van België bevestigd naar aanleiding van de overstromingen in Zuid-Frankrijk. Deze tussenkomst gebeurt in het kader van B-FAST (Belgian First Aid & Support Team), op verzoek van Frankrijk. Pompen van een minimale capaciteit van 1200 m³/uur zullen meer bepaald in de streek van Arles aangewend worden. De operatie vereist de ontplooiïng van 8 manschappen en 4 voertuigen van de Civiele Bescherming, begeleid door een militaire vrachtwagen. De Eerste Minister heeft ook gesproken van de overval tegen De Post deze vrijdag, in Ninove. Maatregelen zijn reeds genomen om meer veiligheid te garanderen aan de postbeambten. Er worden echter nog 410.000 toelagen aan huis besteld. De Raad heeft bijgevolg de wijziging goedgekeurd van 10 koninklijke besluiten om in de toekomst de thuisbetalingen aanzienlijk te verminderen (bericht 4). Guy Verhofstadt heeft ook de start aangekondigd van het " Tax-on-Web II "-project (bericht 2). Hij heeft ook de nadruk gelegd op alle maatregelen die genomen zullen worden ter bestrijding van de discriminatie van personen met een handicap, zoals het terbeschikkingstellen van gerechtelijke documenten in Brailleschrift aan hetzelfde tarief als de gewone kopies (bericht 3). Hij heeft de overzichtslijst met de 33 acties voorzien in het Nationale Ozonplan, inzake mobiliteit, energie, leefmilieu en wetenschappelijk onderzoek, gedetailleerd. (bericht 32); Wat betreft de goedkeuring van de wijziging van het fiscale regime van de verwerkte tabak, heeft de Eerste Minister benadrukt dat het niet gaat om een verhoging van het percent van de accijnzen, maar om een verhoging tengevolge de de verhoging van de prijs van de sigaretten (bericht 36). De Minister van Financiën, van zijn kant, heeft de nieuwe huisvestingen voor de FOD's (oud-ministeries) opgesomd, gehergroepeerd in meer aangepaste gebouwen (bericht 17-27). De Ministerraad keurde tevens de volgende punten goed: - vier ontwerpen van koninklijk besluit rond de organisatie van de overdracht van eigendommen van de Staat aan de Gemeenschappen (bericht 6-7-8-9); - een ontwerp van koninklijk besluit tot invoering van de elektronische middelen in bepaalde koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (bericht 10); - een ontwerp van koninklijk besluit houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 2003 van het Ministerie van Landsverdediging (bericht 11); - het afsluiten van een opdracht voor de demilitarisatie en de vernietiging van munitie via " NATO Military Supply Agency " (NAMSA), gedurende vijf jaar (bericht 12); - een ontwerp van koninklijk besluit inzake de herverdeling van de arbeid op het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) van Aarlen (bericht 13); - de weging van de managementfuncties van administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal van de overheidsdiensten van de sociale zekerheid (bericht 14); - het gunnen van een opdracht, via onderhandelingsprocedure, met de firma Bull, voor de consolidatie van de informaticadiensten (bericht 15); - nadere bepaling bij voltooiing van het Egmontproject, ten behoeve van de FOD Buitenlandse Zaken (bericht 16); - de realisatie van een Belgisch "Biological Resource Centre" (BRC), door de consolidatie en de netwerking van de initiatieven in verband met de biodiversiteit en de hieraan gerelateerde informatie (bericht 28); - de benoeming van de vertegenwoordigers van de Federale Regering, de Vlaamse Regering, de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Regering van het Waalse Gewest in de Nationale Klimaatcommissie (bericht 31); - het verslag 2002 van de ICCF (Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding in de economische sectoren) (bericht 33); - een ontwerp van ministerieel besluit houdende vastlegging van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit (bericht 34); - de ontwerpen van aanhangsel bij de contracten die werden gesloten tussen de Federale Staat en de steden Antwerpen, Luik en Seraing in het kader van het grootstedenbeleid (bericht 35); - een ontwerp van koninklijk besluit rond de algemene voedingsmiddelhygiëne (bericht 38); - een ontwerp van koninklijk besluit houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector (bericht 39); - een ontwerpbesluit van de regering van de Franse Gemeenschap, waardoor een aantal bepalingen inzake loopbaanonderbreking voor het personeel van de besturen van de Franse Gemeenschap worden gewijzigd (bericht 40); - de deelname van België aan het nucleair luik van het " Northern Dimension Environmental Partnership Fund " (NDEP) voor een bedrag van 5 miljoen euro (bericht 42); - het derde deel van het programma 2003 van de leningen van Staat tot Staat (bericht 43); - de financiering van initiatieven inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat op de begroting 2003 van de FOD Buitenlandse Zaken (bericht 44-45); - een voorontwerp van wet houdende instemming met de overeenkomst houdende oprichting van het " International Plant Genetic Resources Institute " (bericht 46); - twee voorontwerpen van wet houdende instemming met de overeenkomsten tussen het Koninkrijk België en de Australische Regering, enerzijds, en de Regering van Nieuw-Zeeland, anderzijds, betreffende de regeling van "werkvakanties" (bericht 47-48).