05 dec 2003 16:00

Preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord om volgende initiatieven, inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat, te financieren op de begroting 2003 van de FOD Buitenlandse Zaken. U vindt hierna de beschrijving van de projecten zoals zij door de initiatiefnemers werden voorgesteld.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord om volgende initiatieven, inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat, te financieren op de begroting 2003 van de FOD Buitenlandse Zaken. U vindt hierna de beschrijving van de projecten zoals zij door de initiatiefnemers werden voorgesteld.

Bevordering van de vrede - Burundi De Franse NGO "Initiatives et Changement" organiseerde van 5 tot 10 augustus 2002 in Caux (Zwitserland) een colloquium over vrede en verzoening in de Regio van de Grote Meren, gevolgd door een Burundese top van 14 tot 20 maart 2003 (ook te Caux) waar de Franse NGO er voor de eerste keer in slaagde de Hutu's van de gewapende oppositie (FNL) mee rond de tafel te krijgen. Tijdens deze top van maart 2003 werd besloten om verder te gaan op dit elan en werd er een nieuwe bijeenkomst tussen de regering, het leger en vertegenwoordigers van Palipehutu-FNL in het vooruitzicht gesteld. Een plaats en datum hiervoor werden nog niet vastgelegd, maar de ontmoeting zou eventueel in België kunnen plaatsvinden. Bevordering van de vrede - Rwanda Bij de recente presidentsverkiezingen heeft het Rwandese volk uitdrukkelijk gekozen voor vrede en stabiliteit. Dit betekent evenwel niet dat alle Rwandezen deze mening zijn toegedaan. In de wereldwijde diaspora heerst veel ongenoegen over het voorbije bewind en over de herverkiezing van president Kagame. Het is ook bekend dat in de diaspora groepen bewegen die de logica van een gewapende strijd aankleven en daardoor dreigen de vicieuze cirkel van geweld in het Centraal-Afrikaanse land te bestendigen. Het projectvoorstel "Promouvoir ensemble l'art de vivre" tracht deze mensen te bereiken. De initiatiefnemer, Laurent Ntezimana, is een bekende verdediger van de mensenrechten via zijn NGO "Association Modeste et Innocent". In samenwerking met de MIR (Mouvement International de Réconciliation) wenst hij met zijn team de Rwandese diaspora te benaderen op een heel eigen manier: vanuit een versterking van het individueel streven naar levensharmonie van de doelgroepen in de diaspora beogen de initiatiefnemers het tot stand komen van een groeiend netwerk van mensen die vanuit een vredesideaal naar de toekomst kijken en in die geest de band met hun milieu van oorsprong opnieuw aanhalen. Bevordering van de vrede - DRC Dit project dat de vzw "Benelux Afro Center" samen met andere partners ontwikkelde, beoogt de associatie van een project van sociale economie in België met een project van herintegratie van kindsoldaten in DRC. Het luik in DRC heeft volgende doelstellingen: medisch-psychologische steun; alfabetisering of heralfabetisering; oprichting van een centrum voor informatica gericht op vorming en een reeks professionele vormingen. Met het oog op de voorbereiding van een financieringsdossier voor de COCOF en de CGRI, die hun interesse toonden, is het noodzakelijk dat een vertegenwoordiger van de vzw Benelux Afro Center zich naar Kinshasa begeeft. Bevordering van de vrede - Regio van de Grote Meren Op 16 oktober 2002 hechtte de Ministerraad zijn goedkeuring aan een project van "Pax Christi" ter bevordering van de vrede in de regio van de Grote Meren, met als titel "Kiemen van verzoening". Tijdens de uitvoering van dit project is duidelijk gebleken dat er een grote nood bestaat aan educatief materiaal voor vorming in conflictpreventie en burger- en mensenrechten, aangepast aan de concrete noden en culturele situatie van de regio. Daarom dient "Pax Christi" een nieuwe financieringsaanvraag in voor de aanmaak en verspreiding van aangepast educatief materiaal en voor de begeleiding van vormingssessies waarin het materiaal ook wordt gebruikt. Bevordering van de vrede - DRC Dit project van de vzw "Laïcité et Humanisme en Afrique Centrale" beoogt de organisatie van 2 vormingssessies (met plenaire zittingen en werkateliers) inzake een democratisch burgerschap, mensenrechten en de conflictpreventie in de DRC. Deze vorming richt zich tot leraren en directeurs van openbare scholen. Bevordering van de vrede - DRC De vzw" FORED", gevestigd in Kinshasa, en ondersteund door de vzw "Gouvernance & Democratie Conseils", stelt voor om een didactische brochure te publiceren over de politieke transitie in DRC en deze te verspreiden via parlementairen en via de onderwijsinstellingen. Bevordering van de vrede - Kenya Dit project van de "National Council of Churches, Kenya" (NCCK) heeft tot doel het bevorderen van de dialoog tussen politici, religieuze leiders, ambtenaren en andere leden van de civiele maatschappij voor kwesties die betrekking hebben op vrede en het oplossen van conflicten. Zo wil men komen tot structurele en politieke veranderingen die een duurzame vrede en duurzame ontwikkeling bewerkstelligen. Er zullen vredesondersteunende structuren worden opgezet in de vorm van vredescomités per regio of district en dit om de chefs en de lokale gemeenschappen te mobiliseren om de vredesproblematiek ter harte te nemen. Bevordering van de democratie - Jordanië Via dit project wil "the Jordanian Hashemite Fund for Human Development" in een provinciestad (Karak), in het centrum van het land, de jeugd betrekken bij het lokale openbare leven, hen eraan laten deelnemen en beïnvloeden. Dit initiatief verdient Belgische steun want Jordanië, gelegen tussen de conflicthaarden in Irak en Palestina, tracht de stabiliteit, democratie en modernisering te bevorderen in deze regio. Bevordering van de vrede - Midden-Oosten Het "Peres Center for Peace" wil met dit project, genaamd "Viewpoints", een educatief programma opzetten in Israël en de Palestijnse gebieden. "Viewpoints" is een interactieve theaterproductie met 5 Israëlische en Palestijnse acteurs die gebukt gaan onder het conflict. Door een serie van 15 improvisaties en rollenspelen wordt de aandacht van het publiek gevestigd op de heersende stereotypen en misvattingen. De voorstellingen richten zich tot tieners tussen 14 en 18 jaar. Bevordering van de mensenrechten - Brochure Verenigde Naties Het Informatiecentrum van de Verenigde Naties vraagt Belgische steun voor de publicatie (oplage van 5.000 Franstalige en Nederlandstalige exemplaren) van een pedagogische brochure voor jongeren uit het secundair onderwijs. De brochure heeft als thema de mensen- en kinderhandel. Versteviging van de Rechtstaat - Internationale Unie Magistraten De Ministerraad van 29 november 2002 hechtte zijn goedkeuring aan een project ter financiering van de kosten verbonden aan de deelname van de ""Internationale Unie van Magistraten" (IUM) aan internationale bijeenkomsten De IUM groepeert verenigingen van magistraten en ijvert voor de juridische onafhankelijkheid en de vrijwaring van de rechten van de mens. Zij bevordert de internationale contacten tussen magistraten evenals een betere kennis van hun respectieve rechtssystemen. De Belgische afdeling van de IUM neemt deel aan verschillende regionale vergaderingen en aan de grote jaarlijkse vergadering van de IUM die dit jaar zal plaatsvinden in Wenen. Vernietiging chemisch materiaal - Moldavië Moldavië heeft de steun gevraagd van de NAVO voor een project ter vernietiging van 1712 ton verboden en schadelijk chemisch materiaal. De NAVO plant een haalbaarheidsstudie om dit project voor te bereiden. Voor de financiering van deze voorbereidende studie (kostprijs 20.000?) hebben o.m. Noorwegen, Nederland en Denemarken een bijdrage toegezegd. Dit project biedt een goed perspectief voor een Belgische visibiliteit en komt ook het profiel van België in OVSE-kader ten goede. Bevordering van de Vrede - O.E.S.O. Dit project is er op gericht om in het kader van de O.E.S.O. specifieke richtlijnen uit te werken voor bedrijven die actief zijn in landen met een zwak bestuur. O.E.S.O. beschikt reeds over een set integriteitsinstrumenten voor het bedrijfsleven die echter onvoldoende aangepast zijn aan de bijzondere omstandigheden van vooral Afrikaanse landen die door aanslepende conflicten structureel ondermijnd zijn. Door te focussen op de DRC en de recente bevindingen van o.m. het VN-Panel voor de illegale exploitatie van natuurlijke hulpbronnen stelt de O.E.S.O. voor om hieruit volgende instrumenten te systematiseren: - Een algemeen rapport dat vanuit reëel vastgestelde probleemsituaties in de DRC, de O.E.S.O -richtlijnen aanpast; - Een checklist voor bedrijven die overwegen activiteiten op te starten in gebieden met zwak of falend bestuur; - Aangepaste ondersteuning van de Nationale Contactpunten van de O.E.S.O. Bevordering van de mensenrechten - Rusland De Ministerraad van 16 oktober 2002 hechtte zijn goedkeuring aan het project "Jouw rol als burger" van Pax Christi. Het nieuwe project, "Vrede in de klas", heeft tot doel onmiddellijke opvolging te geven aan de behoeften die voortkomen uit het eerstgenoemde project. Volgende activiteiten zullen ontplooid worden: het ontwikkelen van methodieken van vredeseducatie voor het Russisch onderwijs; het ter beschikking stellen van didactisch materiaal in het Russisch voor scholen en lerarenopleidingen in Sint-Petersburg; het in de praktijk brengen van de methodieken in de school van Otradnoje en het organiseren van twee trainingen in Sint-Petersburg. Versteviging van de rechtstaat - Centraal-Afrika Dit project, met verwijzing naar de Ministerraad van 20 november 2002, beoogt de financiering (voor de periode van september 2003 tot en met december 2003) van de studie van 14 studenten van de DRC en van Rwanda aan de Koninklijke Militaire School. De vorming van deze militaire beursstudenten is o.m. gericht op de eerbiediging van de Mensenrechten en conflictpreventie en zal bijdragen tot de totstandkoming van een geïntegreerd leger in de DRC,, een onontbeerlijke voorwaarde voor de stabiliteit van het land dat al jaren burgeroorlog heeft ondergaan. Wederopbouw van de Rechtstaat - DRC Op verzoek van de Congolese regering heeft België besloten de DRC een subsidie te verlenen voor het verwerven van 3.000 collecties van de bijgewerkte Larcier Wetboeken m.b.t. Congo. Eén van de hoekstenen van het herstel van Justitie en van de oprichting van een Rechtstaat in de Democratische Republiek Congo bestaat erin de rechtsdeskundigen en tevens alle burgers in staat te stellen de in voege zijnde wetgeving te kennen. De doelstelling van de Congolese overheid bestaat erin alle overheidsdiensten die over deze instrumenten moeten beschikken uit te rusten met collecties Wetboeken. De uitrusting is dus niet enkel beperkt tot de magistraten. Zijn eveneens betrokken: de ministeries, de gerechtelijke politie, de ambassades, enz..Voor deze overheidsopdracht wordt de onderhandelingsprocedure voor leveringen toegepast.