05 dec 2003 16:00

OCMW van Aarlen: herverdeling van de arbeid

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed inzake de herverdeling van de arbeid in de openbare sector, en dat om tegemoet te komen aan het verzoek van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) van Aarlen.

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed inzake de herverdeling van de arbeid in de openbare sector, en dat om tegemoet te komen aan het verzoek van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) van Aarlen.

Het ontwerp maakt het stelsel van halftijdse vervroegde uittreding en dat van de vrijwillige vierdagenweek van toepassing op het OCMW van Aarlen. (*) ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995.