05 dec 2003 16:00

Huren van gebouwen door de Regie der Gebouwen

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, belastte de Ministerraad de Regie der Gebouwen met het huren van een reeks gebouwen voor de federale overheidsdiensten en met het afsluiten van een reeks contracten in dat verband.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, belastte de Ministerraad de Regie der Gebouwen met het huren van een reeks gebouwen voor de federale overheidsdiensten en met het afsluiten van een reeks contracten in dat verband.

Zo werden de volgende huurovereenkomsten goedgekeurd: - de ruimtes die nog beschikbaar zijn in het North Galaxy-gebouw, te Brussel, ten behoeve van de FOD Financiën. Het gaat meer bepaald om de 15 laatste verdiepingen van Toren B en 241 parkeerplaatsen ; - het gebouw gelegen aan het Victor Hortaplein te 1060 Brussel, ten behoeve van de FOD Sociale Zekerheid en van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, die thans in het Rijksadministratief Centrum gehuisvest zijn ; - het gebouw City Atrium, gelegen Vooruitgangsstraat in Sint-Joost-ten-Node, met het oog op de hergroepering van sommige diensten van de FOD Mobiliteit en Vervoer en van de FOD Economie ; - een gedeelte van het gebouw gelegen rue Houget, 6 te Verviers, ten behoeve van de FOD Tewerkstelling en Arbeid. In deze lokalen zal de Duitstalige Directie van de Inspectie van de sociale wetten worden ondergebracht, die onlangs werd opgericht; - de lokalen van het voormalige Castermancomplex, gelegen rue des Soeurs Noires, 28, te Doornik. In dit gebouw wordt de FOD Tewerkstelling en Arbeid gehuisvest, en meer bepaald de diensten van de Inspectie van de sociale wetten. De Regie der Gebouwen werd eveneens belast met: - het opstarten van de procedure voor de aanwijzing van architecten in het kader van de programmatie van een vijfde Europese School. Deze aanwijzing zal gebeuren via een beperkte offerteaanvraag; het afsluiten van nieuwe huurcontracten voor de gebouwen gelegen 2, 3 en 4 Poelaertplein, te Brussel en Rue des Bourgeois, 7 te Namen, ten behoeve van de FOD's Justitie en Financiën ; - het opstarten van de onderhandelingen met de N.V. Houyoux Constructions om aan de FOD Justitie de nodige oppervlakten ter beschikking te stellen voor de huisvesting ervan in Marche-en-Famenne. De behoeften van de FOD Justitie in Marche-en-Famenne bedragen 5.694 m², terwijl de huidige gebouwen slechts over een oppervlakte van 2.933 m² beschikken; - het nemen van de nodige maatregelen met het oog op de voortzetting van de aan de gang zijnde werken voor de uitbreiding van het Gerechtsgebouw van Bergen, alsook van de uitvoering van de bijkomende werken. Dankzij deze bijkomende werken zal dit complex voldoen aan de vereiste kwaliteits- en veiligheidsnormen; - het afsluiten van een overeenkomst van wederzijdse verkoopbelofte met het Waalse Gewest voor twee percelen langs de E40-autosnelweg en de grenspost van Raeren. In ruil hiervoor wordt door het Waalse Gewest aan de Federale Staat het bouwterrein overgedragen dat noodzakelijk is voor de oprichting van het gebouw van de douane- en politiediensten.