05 dec 2003 16:00

International Plant Genetic Resources Institute

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken en mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Landbouw, keurde de Ministerraad een ontwerp van wet goed houdende instemming met de overeenkomst houdende oprichting van het " International Plant Genetic Resources Institute " (*).

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken en mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Landbouw, keurde de Ministerraad een ontwerp van wet goed houdende instemming met de overeenkomst houdende oprichting van het " International Plant Genetic Resources Institute " (*).

De CGIAR (Consultative Group on International Agricultural Research) heeft op 9 oktober 1991 te Rome besloten een International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI) op te richten, dit in het kader van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). Het hoofddoel van de overeenkomst is de bevordering van de activiteiten ter ontwikkeling en versterking van de plantengenetische rijkdommen over de gehele wereld. Het IPGRI beoogt de bevordering, aanmoediging, ondersteuning van en de deelname aan activiteiten die de verbetering nastreven van het behoud en het duurzaam gebruik op wereldschaal van plantgenetische rijkdommen, met bijzondere inachtneming van de noden van de ontwikkelingslanden. Het IPGRI hanteert volgende beginselen: - het behoud van plantgenetische rijkdommen is geen doel op zich maar een noodzakelijke stap op weg naar duurzame verbetering van het menselijk lot en de bescherming van het milieu; - het behoud en oordeelkundig gebruik van genetische rijkdommen vereisen de inzet van een groot aantal personen. Het IPGRI werkt op lokaal, nationaal, regionaal en internationaal niveau samen met partners uit alle sectoren van de maatschappij; - het IPGRI erkent de soevereine rechten van de landen over de genetische rijkdommen, maar streeft ernaar dat meer genetische rijkdommen beschikbaar en toegankelijk worden gesteld in overeenstemming met het bepaalde in de internationale akkoorden en verdragen als het Biodiversiteitsverdrag. De activiteiten van het IPGRI zijn onder meer: - een onderzoeksprogramma uitwerken dat is afgestemd op de instandhouding en de uitbouw van de wetenschappelijke en technologische basis en van de professionele expertise die vereist zijn om de wetenschap inzake het behoud en het duurzaam gebruik van plantgenetische rijkdommen te stimuleren; - werken aan de totstandkoming van het begrip netwerken van genetische rijkdommen van gewassen teneinde alle activiteiten met betrekking tot de genetische rijkdommen van de genenbank van een bepaald gewas te coördineren, een nauwe samenwerking te bewerkstelligen tussen alle actoren die deel uitmaken van het netwerk, zowel milieubeschermers als gebruikers, en de verantwoordelijkheden inzake de instandhouding, de studie en het gebruik van een genenbank te verdelen; - verzorgen of regelen van de hulp aan nationale programma's met betrekking tot plantgenetische rijkdommen; - stimuleren van de samenwerking, het uitwisselen van expertise en het gezamenlijk plannen van alle activiteiten met betrekking tot plantgenetische rijkdommen. In het raam van de Belgische steun aan het internationaal landbouwkundig onderzoek voor ontwikkeling financiert de Belgische ontwikkelingssamenwerking sinds 1974 onderzoek op plantgenetische rijkdommen via IBPGR (International Board on Plant Genetic Resources) en sinds 1991 via zijn opvolger IPGRI. Zo wordt de wereldcollectie van de bananen-genenbank bewaard en bestudeerd in het Laboratorium Tropische Plantenteelt van de Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen van de KUL (Katholieke Universiteit Leuven). De Belgische ontwikkelingssamenwerking levert hierbij jaarlijks een belangrijke financiële bijdrage.