05 dec 2003 16:00

Maximumprijzen voor de levering van elektriciteit

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad een ontwerp van ministerieel besluit (*) goed houdende vastlegging van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit.

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad een ontwerp van ministerieel besluit (*) goed houdende vastlegging van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit.

De formule wordt aangepast: - teneinde niet langer te verwijzen naar de werkelijke "brandstofkosten" maar wel naar gepubliceerde prijsindexen van de brandstoffenmarkt, buiten de elektriciteitssector, - rekening houdend met de betrouwbaarheid van de nucleaire eenheden, die een duidelijke invloed heeft op de productiestructuur en dus op de prijzen van de Belgische markt. De CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) heeft over de nieuwe formule een gunstig advies uitgebracht. Jaarlijks zal de Minister van Energie met de CREG de evolutie van de formule evalueren. (*) tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2001.