05 dec 2003 16:00

Elektronische middelen bij overheidsopdrachten

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot invoering van de elektronische middelen in bepaalde koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet (*) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. Er werden tevens andere bepalingen in opgenomen.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot invoering van de elektronische middelen in bepaalde koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet (*) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. Er werden tevens andere bepalingen in opgenomen.

De voorgestelde maatregelen hebben tot doel de elektronische overbrenging op te nemen bij de mogelijke communicatiemiddelen voor de gunning van overheidsopdrachten. Hierbij moet echter worden benadrukt dat het gebruik van elektronische middelen in deze procedures veronderstelt dat een aantal voorwaarden worden nageleefd, meer bepaald met het oog op het behoud van de integriteit en de vertrouwelijkheid van de ingediende offertes. Daarom is het ook noodzakelijk over aangepaste software te beschikken. Het gebruik van deze middelen impliceert eveneens dat de geavanceerde elektronische handtekening vereist zal zijn. Het ontwerp bevat tevens een aantal verduidelijkingen die meer bepaald betrekking hebben op de bekendmakingsmodaliteiten van de aankondigingen van opdrachten alsook op de aanvangsdatum van de proceduretermijn wanneer de bekendmakingen plaatsvinden op Europees en nationaal niveau. Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet tevens dat de aanbestedende overheid verplicht is de aanvraag tot deelneming of de offerte ingediend voor een overheidsopdracht voor aanneming van werken, leveringen of diensten af te wijzen, wanneer de kandidaat of de inschrijver, die belast werd met het onderzoek, de proeven, de studie of de ontwikkeling van die werken, leveringen of diensten, door die verrichtingen een voordeel geniet dat van die aard is dat het de normale spelregels van de mededinging vervalst. Het ontwerp werd voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) van 24 december 1993.