29 mei 2009 12:28

Evaluatie in de openbare diensten

Uitbreiding van de ontwikkelcirkels

Uitbreiding van de ontwikkelcirkels

De evaluatiemethode die van toepassing is in de federale openbare diensten, ontwikkelcirkels genaamd, wordt uitgebreid naar het burgerlijke personeel van Defensie. De ministerraad heeft daarvoor een ontwerp van koninklijk besluit van minister van Ambtenarenzaken Steven Vanackere goedgekeurd (*). De minister van Landsverdediging wenst het evaluatiesysteem immers toe te passen op het personeel van Defensie. 

Dat geldt echter niet voor de burgerlijke personeelsleden van het stafdepartement Inlichtingen en Veiligheid, aangezien er voor hun statuut al een gelijkaardige evaluatie bestaat.

Het ontwerp wordt voor overleg aan het Comité van federale, gemeenschaps- en gewestelijke overheidsdiensten voorgelegd. Daarna wordt het voorgelegd aan de Raad van State.

(*) houdende wijziging van het kb van 2 augustus 2002 tot instelling van een evaluatiecyclus in de federale openbare diensten.