17 dec 2015 14:35

Evaluatie van de financieringswet voor KMO's

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de evaluatie van de wet inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Het doel van het ontwerp van koninklijk besluit is de organisatie van de evaluatie van de wet van 21 december 2013 over diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen. De wet is van toepassing op kredieten aan kleine en middelgrote ondernemingen die worden afgesloten tussen een persoon die in het kader van zijn of haar beroep kredieten verstrekt aan ondernemingen. Ze heeft twee doelstellingen:

  • zorgen voor voldoende transparantie over het kredietaanbod in de precontractuele fase
  • de precontractuele verhoudingen tussen kredietgever en onderneming evenwichtiger maken

Deze wet en de gedragscode tussen de representatieve werkgeversorganisaties die de belangen van KMO's behartigen en de organisatie die de kredietsector vertegenwoordigt, moeten tweejaarlijks worden geëvalueerd. Het ontwerp van koninklijk besluit beschrijft de methodologie die gevolgd wordt tijdens deze evaluatie.

De Algemene Directie van het K.M.O.-beleid van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie wordt belast met de evaluatie. De evaluatie bevat de volgende aspecten:

  • een onderzoek georganiseerd via een opiniepeiling bij de ondernemingen bedoeld in artikel 2 van de wet
  • de cijfers van de Nationale Bank van België over de kredieten verleend aan de ondernemingen bedoeld onder artikel 2 van de wet, alsook de statistieken van de ombudsman in financiële geschillen (OMBUDSFIN) over de kredieten bedoeld in artikel 2 van de wet
  • een omstandig verslag gemaakt door FEBELFIN over de in de wet bedoelde kredietbemiddelaars en kredietgevers
  • een omstandig verslag, gemaakt door de FSMA van de vaststellingen gedaan bij de uitoefening van het toezicht zoals bedoeld in artikel 15 van de wet en de standpunten die daaruit voortvloeien
  • het voorafgaande advies van de FSMA, de Nationale Bank van België, van de ombudsman in financiële geschillen OMBUDSFIN alsmede van organisaties van de middenstand
  • de besluiten die voortvloeien uit de elementen opgenomen uit bovenstaande punten

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regelsvoor de evaluatie bedoeld in artikel 14 van de wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen