03 mei 2024 17:51

Evaluatiecriteria voor financieringsverzoeken federaal klimaatbeleid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Klimaat Zakia Khattabi een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de ontvankelijkheids- en evaluatiecriteria vastlegt voor financieringsverzoeken van federale departementen en overheidsinstellingen om in aanmerking te komen voor een deel van het federale aandeel van de inkomsten uit de veiling van emissierechten.

Na de screening van de ontvankelijkheidscriteria zal de Dienst Klimaatverandering jaarlijks de ontvangen financieringsverzoeken analyseren op basis van ten minste de volgende evaluatiecriteria:

  • de impact op de uitstoot van broeikasgassen op middellange (2030) en lange (2040-2050) termijn
  • de impact op het energieverbruik
  • de impact op de productie van hernieuwbare energie
  • de socio-economische impact met inbegrip van de impact op het bedrijfsleven en de KMO’s op de rechtvaardige transitie en op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
  • de impact op de capaciteit van adaptatie aan de klimaatverandering
  • de haalbaarheid van het project
  • de kostenefficiëntie
  • de impact op het leefmilieu en de overeenstemming van het DNSH-criterium met betrekking tot de milieudoelstellingen bedoeld in verordening 2020/852 (EU) betreffende de totstandbrenging van een kader voor duurzame investeringen
  • de structurele impact op het federaal klimaatbeleid

Op basis van de ontvangen analyse van de Dienst Klimaatverandering en het advies van de Wetenschappelijke Klimaatraad zal de minister voor Klimaat een voorstel van de te financieren projecten bij de ministerraad indienen, die beslist over de toe te kennen bedragen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de implementatie van het evaluatie-opvolgings-en rapporteringsmechanisme voor de financiering van het federale klimaatbeleid