20 dec 2019 14:43

Evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Middenstand Denis Ducarme een voorontwerp van wet goed over een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering.

Dit voorontwerp zet een Europese richtlijn* om door een evenredigheidsbeoordeling te introduceren die erop gericht is een juist evenwicht te vinden tussen het grondrecht om een economische activiteit uit te oefenen, en de noodzaak om dat recht in bepaalde gevallen te beperken om te voldoen aan een doelstelling van algemeen belang. Denk bijvoorbeeld aan de volksgezondheid, de bescherming van consumenten en afnemers van diensten, de kwaliteit van diensten, de openbare veiligheid, de openbare orde, ...

Het voorontwerp legt vier lijsten van criteria vast waarmee rekening moet worden gehouden om het niveau van evenredigheid van de voorgestelde reglementering te beoordelen. Het garandeert ook dat het beoogde voorstel van (wijziging van een) beroepsreglementering geen directe noch indirecte discriminatie inhoudt op grond van nationaliteit of woonplaats, en gebaseerd is op rechtvaardigingsgronden die zijn ingegeven door doelstellingen van algemeen belang.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

*Richtlijn (EU) 2018/958 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen of aan de wijziging van een bestaande reglementering