22 jan 2021 16:18

Evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de vaststelling van een beroepsreglementering

De ministerraad keurt op voorstel van minister van KMO’s David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het unieke federale portaal voor een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de vaststelling of wijziging van een beroepsreglementering.

De Europese Richtlijn 2018/958, die werd omgezet in Belgisch recht door de wet van 27 oktober 2020, vereist dat de lidstaten een evenredigheidsbeoordeling uitvoeren alvorens ze een beroepsreglementering goedkeuren of wijzigen.

Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet dat de website www.business.belgium.be, beheerd door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, als uniek federaal portaal zal dienen waarop de autoriteiten ontwerpreglementeringen kunnen publiceren om die ter kennis te brengen aan burgers, afnemers van diensten, andere belanghebbenden en de andere lidstaten. Via het portaal kunnen belanghebbenden onder meer opmerkingen maken.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het unieke federale portaal bedoeld in artikel 9 van de wet van 27 oktober 2020 betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de vaststelling of wijziging van een beroepsreglementering, de informatie vermeld op dat portaal en de modaliteiten van het gebruik ervan