31 mei 2012 14:52

Evolutie fiscale ontvangsten

De Studiedienst van de FOD Financiën stelt vast dat de recente berichtgeving een fragmentair en vertekend beeld heeft doen ontstaan van de evolutie van de fiscale ontvangsten.
Tijdens de eerste vier maanden van dit jaar stegen de totale fiscale ontvangsten van de overheid met 6,93% tegenover een budgettair objectief van 7% of een verschil van -21,92 miljoen euro.
Er wordt tevens in positieve zin vastgesteld dat de ontvangsten opnieuw beter dan voorheen aansluiten bij de conjuncturele evolutie dan in het eerste kwartaal het geval was.

De geciteerde cijfers betreffen een projectie op een bepaald ogenblik en geven dus geen enkele aanduiding van het te voorzien resultaat in ontvangsten voor het lopende jaar. Uitgedrukt in ontvangsten rijksmiddelen is het verschil met de ramingen op hetzelfde moment overigens -149,71 miljoen euro. Dit is dus nog ruim onder de voorziene conjunctuurbuffer die bij de begrotingsopmaak werd voorzien.