03 mrt 2016 17:54

Evolutie van het dossier over PersoPoint, het federaal sociaal secretariaat

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput kennis van een nota over de evolutie van het dossier over PersoPoint, het federaal sociaal secretariaat.

De ministerraad van 19 december 2013 stemde in met de oprichting van een federaal sociaal secretariaat, voortaan PersoPoint genoemd, en met het invoeren van een elektronische personeelsadministratie als centrale dienstverlening. Het doel is om een federaal sociaal secretariaat op te richten dat aan zijn klanten een portfolio van P&O-diensten aanbiedt, op basis van een dienstencatalogus.

De scope en dienstencatalogus van PersoPoint werden vastgelegd en goedgekeurd in de stuurgroep waar alle klanten in vertegenwoordigd zijn. Deze scope omvat het uitwerken van vijf diensten:

  • Personeelsadministratie
  • Loonadministratie
  • Digitale personeelsdossiers
  • Juridisch Advies
  • Rapportering

De dienstverlening van Administratie Betalingen (Sector CDVU - Wedden) van de FOD Financiën werd, specifiek voor de loonadministratie, vanaf 1 januari 2016 overgedragen aan PersoPoint.

De ministerraad gaat vandaag akkoord met de overdracht van de kredieten 'e-HR' van Fedict naar P&O. De nodige kredieten voor 2016 zullen ingeschreven worden bij de begrotingscontrole. De bijkomende vastleggings- en vereffeningskredieten worden vanaf 2017 toegekend in functie van de beslissing op het einde van de analysefase. De bijkomende nodige kredieten zullen verdeeld worden tussen de diensten die gebruik maken van PersoPoint, op basis van het aantal personeelsdossiers.

De ministerraad gaat ook akkoord met een gefaseerde en verplichte centralisatie van de loon- en personeelsadministratie van alle federale diensten die gebruik maken van de CDVU. Hiertoe zal met de betrokken diensten een "Service Level Agreement" worden afgesloten die de dienstverlening moet garanderen.