24 feb 2006 16:00

Exploitatie spoorwegnet

Maatregelen die de veiligheid van de exploitatie van de spoorwegen verhogen

Maatregelen die de veiligheid van de exploitatie van de spoorwegen verhogen

De Ministerraad keurde nieuwe maatregelen goed die de spoorwegveiligheid moeten verhogen. Een van de maatregelen is de benoeming van een nationale veiligheidsinstantie bij FOD Mobiliteit en vervoer. Er komt ook een permanent onderzoeksorgaan dat ongelukken en stoornissen onderzoekt en dat onafhankelijk is van elke spoorwegonderneming en infrastructuurbeheerder of andere partij die conflicterende belangen heeft. Er zullen ook een of meerdere opleidingscentra voor de bestuurders en het boordpersoneel worden erkend. Daarnaast maakt het initiatief ook de verantwoordelijkheid voor de veiligheid duidelijk van elke infrastructuurbeheerder en spoorwegonderneming voor zijn deel van het spoorwegsysteem. Ten slotte geeft het een duidelijker definitie van de veiligheidsvoorschriften, zodat men de aanbevelingen die een extern onderzoek van de veiligheid van de NMBS voortbracht, kan integreren. De Ministerraad keurde het voorontwerp van wet betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen goed. Het zet richtlijn 2004/49/EG van het Europees parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de veiligheid van de spoorwegen in de Gemeenschap in Belgisch recht om. Het wordt voor advies aan de Gewesten, het college van procureurs-generaal en aan Raad van State voorgelegd. Het voorontwerp is een voorstel van de heer Landuyt, Minister van mobiliteit.