24 feb 2006 16:00

Ministerraad van 24 februari 2006

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 24 februari 2006, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 24 februari 2006, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

De eerste beslissing van de Ministerraad die de eerste Minister toelichtte, betrof de vogelpest. De Ministerraad besliste de communicatie over de voorzorgsmaatregelen in geval van besmetting uit te breiden naar een grotere doelgroep. Voordien had de Ministerraad al een globaal overzicht opgesteld van de beslissingen die FOD Volksgezondheid en de FAVV op menselijk en veterinair vlak hebben genomen. Voor het veterinaire luik wordt tussen 2004 en 2008 13 miljoen euro geïnvesteerd en voor het menselijke luik 56 miljoen euro. De Ministerraad heeft ook de beslissing van het kernkabinet over het vrije verkeer van werknemers binnen de Europese Unie bekrachtigd. Hij besliste de opening van de grenzen uit te stellen, in afwachting dat controlemaatregelen worden ingesteld, zodat men misbruiken kan vermijden. Volgens de Eerste Minister gaat het om een evenwichtige aanpak, want voor de knelpuntberoepen zal men de arbeidskaart B vereenvoudigen door gebruik te maken van het DIMONA-systeem. Voor bepaalde beroepen zullen de werknemers uit de acht nieuwe lidstaten de arbeidskaart B kunnen bekomen, zonder dat er een arbeidsmarktonderzoek moet gebeuren. Die buitenlandse werknemers moeten onder dezelfde arbeidsvoorwaarden worden tewerkgesteld, als de Belgen. De Gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten zullen onderzoeken welke die knelpuntberoepen zijn. De Eerste Minister kondigde ook aan dat de regering een belangrijke stap heeft gezet, wat de dekking van de kleine risico's voor zelfstandigen betreft. Een ontwerp van koninklijk besluit zal die categorie opnemen in het verplichte systeem voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Het gaat om alle nieuwkomers en de gepensioneerden die een zeer lage uitkering krijgen. Men zal bij de sector en de verschillende verenigingen inlichtingen inwinnen met het oog op een algemene hervorming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering van de zelfstandigen.