24 feb 2006 16:00

Federaal actieplan voor kinderen

Derde jaarlijkse rapportage over de toepassing van het verdrag inzake de rechten van het kind

Derde jaarlijkse rapportage over de toepassing van het verdrag inzake de rechten van het kind

De Ministerraad keurde het Federaal Actieplan goed dat deel uitmaakt van de derde jaarlijkse rapportage over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind. Het is een voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste minister en minister van Justitie. De wet van 4 september 2002 bepaalt dat de regering jaarlijks op initiatief van de Minister van Justitie aan de Federale Kamers een verslag uitbrengt over het beleid tot uitvoering van de bepalingen van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind. Dat verslag heeft de vorm van een voortgangsnota met een specifiek actieplan en houdt een evaluatie in van de maatregelen die werden genomen. Het document bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een algemeen verslag dat de maatregelen die de laatste jaren zijn genomen met betrekking tot kinderen per departement voorstelt. Het tweede deel bevat een federaal actieplan die de maatregelen voor kinderen beschrijft die de regering zal nemen. Dat tweede deel moet de Ministerraad goedkeuren. Het eerste jaarlijks federaal plan keurde de Ministerraad van 30 april 2004 en 14 mei 2004 goed en werd vervolgens overgemaakt aan het federaal Parlement. Het tweede jaarlijks federaal actieplan keurde de Ministerraad van 4 maart 2005 goed en werd aan het federaal Parlement overgemaakt. Het derde rapport actualiseert dit. In het Actieplan komen diverse aangelegenheden aan bod, bijvoorbeeld het ontwerp inzake de oprichting van een Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind, de gezondheidszorgen, de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, de strijd tegen mensenhandel, de strijd tegen het roken… Het federaal jaarverslag over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind zal in de komende weken aan het parlement worden overgemaakt.