24 feb 2006 16:00

Generatiepact

Koninklijke besluiten generatiepact aangepast aan het advies van de Raad van State

Koninklijke besluiten generatiepact aangepast aan het advies van de Raad van State

De Ministerraad keurde in tweede lezing na advies van de Raad van State een aantal ontwerpen van koninklijk besluit goed in het kader van het generatiepact. Het gaat over: - het ontwerp van koninklijk besluit betreffende het activerend beleid bij herstructureringen, - het ontwerp van koninklijk besluit tot invoeging van een sectie IIIbis in het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen, - het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 51, 52bis en 53 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, - het ontwerp van koninklijk besluit tot invoeging van de artikelen 36ter, 36quater, 36quinquies en 36sexies in het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, - het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 129 en invoeging van een artikel 129ter in het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, in het kader van de werkhervattingstoeslag, - het ontwerp van koninklijk besluit tot invoering van een speciale patronale sociale zekerheidsbijdrage op sommige aanvullende vergoedingen.