24 feb 2006 16:00

Reductie van broeikasgassen

Nieuwe overheidsopdracht voor het aankopen van emissiereducties en investering in multilaterale fondsen

Nieuwe overheidsopdracht voor het aankopen van emissiereducties en investering in multilaterale fondsen

De Ministerraad besliste een bedrag te besteden aan een tweede federale overheidsopdracht voor het verwerven van emissierechten via joint implementation (JI) of Clean Development Mechanism (CDM) projecten. Dat zijn duurzame investeringsprojecten die de emissies van broeikasgassen effectief verminderen. De eerste tender werd op de Ministerraad van 13 mei 2005 goedgekeurd. De bedoeling is om verder te investeren in duurzame JI/CDM projecten waarbij ook Belgische bedrijven een makkelijke toegang hebben. Daarnaast besliste de Ministerraad ook een bedrag te voorzien voor de investering in multilaterale fondsen. Voor de twee maatregelen wordt een bedrag van 50 miljoen euro op een aparte bankrekening gestort. Het vrijgemaakte budget blijft onder beheer van de CREG. Samen met de al vrijgemaakte middelen komt dit neer op een totale potentiële aankoop van 4,7 tot 11,2 miljoen emissierechten. De verwerving van emissierechten door de federale overheid werd vastgelegd op het overlegcomité van 8 maart 2004 over de lastenverdeling tussen de gewesten en de federale overheid in het kader van de verplichtingen van België binnen het protocol van Kyoto. De Ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2004 tot vaststelling van de beheersmodaliteiten van het fonds voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen. Het ontwerp is een voorstel van de heer Bruno Tobback, Minister van Leefmilieu.