23 dec 2005 16:00

Faillissement zelstandigen

Uitbreiding van het recht op tegemoetkomingen in geval van faillisement

Uitbreiding van het recht op tegemoetkomingen in geval van faillisement

De Ministerraad keurde eeen ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineeerd op 14 juli 1994 tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd. Het ontwerp is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Volgens de huidige reglementering heeft de zelfstandige die de sociale verzekering in geval van faillissement geniet, recht op tegemoetkomingen in de hoedanigheid van gerechtigde in de regeling van zelfstandigen. Het ontwerp verruimt de rechthebbenden in die bepaling tot de personen die in de onmogelijkheid verkeren om hun opeisbare of vervallen schulden te betalen, aangezien ze zich in een gelijkaardige situatie bevinden als de gefailleerde zelfstandigen. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.