09 jun 2004 17:00

Faillissementswet

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad het voorontwerp van wet goedgekeurd tot wijziging van de faillissementswet (*).

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad het voorontwerp van wet goedgekeurd tot wijziging van de faillissementswet (*).

De faillissementswet beoogde in hoofdzaak het realiseren van een juist evenwicht tussen de belangen van de schuldenaar en die van zijn schuldeisers door de introductie van de verschoonbaarheid van de gefailleerde: zo werd het mogelijk dat deze laatste nieuwe activiteiten zou opstarten op een "gesaneerde" basis. De echtgenoot van de gefailleerde wordt er echter vaak toe gehouden om persoonlijk de schulden van zijn echtgenoot te voldoen. Ondanks een verschoonbaarheid zouden de schuldeisers kunnen genieten van het recht op het in beslag nemen van de inkomsten uit de nieuwe activiteit van de gefailleerde wanneer die ten titel van beroepsinkomsten in het gemeenschappelijk vermogen van de echtgenoten vallen. Met de wet van 4 september 2002 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1997 heeft de wetgever beslist om ook de echtgenoot van de gefailleerde die zich persoonlijk en vrijwillig aansprakelijk heeft gesteld voor de schuld van de gefailleerde te ontslaan. Toch werd er vastgesteld dat de echtgenoot van de gefailleerde soms onvrijwillig, maar volgens de wet, gehouden is voor schulden van deze laatste. Dit is ondermeer zo in het geval van belastingen. Daarom zal artikel 82, tweede lid, van de voornoemde faillissementswet worden gewijzigd om de echtgenoot van de gefailleerde vrij te stellen van elke schuld waarvoor hij persoonlijk aansprakelijk is, vrijwillig of van rechtswege. (*) van 8 augustus 1997.