09 jun 2004 17:00

Ministerraad van 9 juni 2004

De Ministerraad vergaderde op woensdag 9 juni 2004, Wetstraat 16 om
10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op woensdag 9 juni 2004, Wetstraat 16 om 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Eerste Minister heeft in de eerste plaats benadrukt dat een nieuwe begrotingscontrole uitkomt op de vaststelling dat, zelfs bij zeer voorzichtige ramingen, de begroting 2004 in evenwicht zou afgesloten kunnen worden. Een inspanning zal niettemin geleverd moeten worden om de middelen beschikbaar te stellen tot ondersteuning van de economie. Sommige maatregelen vragen om verdere opvolging ter vereenvoudiging en hervorming van fiscale procedures evenals het maximaal gebruik maken van elektronische informatie-uitwisseling binnen de overheid. Bij de eerder negatieve elementen is er een voorlopige minderinkomsten van een 332 miljoen euro van sociale bijdragen. Inzake de rentelasten dient rekening gehouden te worden met een meeruitgave van ongeveer 49 miljoen euro. Toch blijven de begrotingsdoelstellingen haalbaar voor 2004. Waakzaamheid blijft echter geboden, voegde de Eerste Minister hieraan toe. Guy Verhofstadt vermeldde ook de lange discussie, gewijd aan de toestand in Bukavu en Kongo, na de missie van Louis Michel. Hij herhaalde dat België wenst dat de wedlooplogica tussen de verschillende staten van het Grote Merengebied zich zou verdiepen tot een samenwerkingslogica. De Eerste Minister heeft nog de aandacht gevestigd op het Belgische initiatief om producten afgeleid van zeehonden en de commercialisering van katten- en hondenbont te verbieden. Volgende Ministerraad heeft plaats op 25 juni.