09 jun 2004 17:00

Terugvordering door OCMW

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken en Maatschappelijke Integratie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW's).

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken en Maatschappelijke Integratie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW's).

De wijziging heeft onder meer tot doel een grotere gelijkheid van behandeling van de aanvragers van maatschappelijke hulp te verzekeren door de invoering van een eengemaakt terugvorderingsbarema voor alle OCMW's. De OCMW's zullen bovendien op een algemene manier kunnen afzien van de terugvordering tegenover de onderhoudsplichtigen. (*) van 9 mei 1984, tot uitvoering van artikel 13, tweede lid, 1°, van de wet tot instelling van het recht op een bestaansminimum en artikel 100bis, § 1, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's.