09 jun 2004 17:00

Stelsel van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap

Op voorstel van mevrouw Isabelle Simonis, Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, en de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed met betrekking tot de algemene modernisering van de reglementering van het stelsel van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

Op voorstel van mevrouw Isabelle Simonis, Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, en de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed met betrekking tot de algemene modernisering van de reglementering van het stelsel van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

Deze modernisering werd reeds aangevat met de programmawet van 24 december 2002. De ontwerpen corrigeren een aantal onvoorziene en ongewenste effecten alsook de praktische problemen die zich voordeden bij de implementatie. De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap en de Inspecteur van Financiën hebben hierover een gunstig advies uitgebracht. De ontwerpen werden voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) - ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden; - ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming; - ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 4, § 2 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten.