09 jun 2004 17:00

Ontwerp van Nationaal actieplan inzake kinderen

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad akte genomen van het ontwerp van Nationaal actieplan inzake kinderen.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad akte genomen van het ontwerp van Nationaal actieplan inzake kinderen.

Dit ontwerp past in het kader van onze internationale verplichtingen. Naar aanleiding van de Bijzondere Zitting van de Verenigde Naties gewijd aan kinderen (mei 2002) heeft België zich ertoe verbonden een Nationaal actieplan uit te werken. Krachtens de slotbeschouwingen van het Comité voor de rechten van het kind (juni 2002) moet ons land tevens een Algemeen nationaal plan gewijd aan kinderen uitwerken. Eind 2003 heeft de FOD Justitie diverse werkgroepen ingesteld die de prioriteiten inzake de rechten van het kind hebben bepaald. Het ontwerp dat op de Ministerraad werd voorgelegd bevat de bijdragen van de federale regering, alsmede van de gemeenschaps- en gewestregeringen. Het federale deel bevat de prioriteiten vermeld in het Federaal actieplan dat is goedgekeurd door de Ministerraad van 30 april 2004. Het ontwerp van Nationaal actieplan is tijdens een rondetafelconferentie op 6 mei 2004 voor commentaar voorgelegd aan het maatschappelijke middenveld. Nadat die opmerkingen zijn bestudeerd door de diverse regeringen worden de diverse werkgroep opnieuw bijeengeroepen om het actieplan in voorkomend geval te wijzigen. In het ontwerp van Actieplan worden diverse aangelegenheden behandeld, bijvoorbeeld het ontwerp inzake de oprichting van een Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind, de gezondheidszorgen, de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, de strijd tegen mensenhandel, de strijd tegen het roken, opvoeding, etc ...