09 jun 2004 17:00

Huurwaarborgen

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken en Maatschappelijke Integratie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende toekenning van een subsidie aan de OCMW's voor de aanleg van de huurwaarborgen.

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken en Maatschappelijke Integratie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende toekenning van een subsidie aan de OCMW's voor de aanleg van de huurwaarborgen.

Het gaat hier om de uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 19 en 20 maart 2004. Er wordt voorgesteld via een federale tegemoetkoming van 25,00 ¬ per waarborg de OCMW's te subsidiëren die, in het kader van hun maatschappelijke dienstverleningsopdracht, een huurwaarborg toekennen in de vorm van een bankgarantie, een borgbrief aan het OCMW of een contante huurwaarborg die door het OCMW op een rekening wordt gezet. De federale tegemoetkoming wordt gekoppeld aan een plan voor de terugbetaling van het bedrag van de waarborg door de begunstigde, volgens de modaliteiten die vastgelegd zijn door het OCMW en rekening houdend met de belastingscapaciteit van de betrokkene. Het ontwerpbesluit wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.